Γενικές πληροφορίες :

Όλες οι Εκθέσεις που διοργανώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία ακολουθoύν τους κανόνες και τους κανονισμούς της FIFe.

Οι Εκθέσεις της FIFe οργανώνονται σε 4 κατηγορίες:

Κατηγορία I: Μακρύτριχα & Ημιμακρύτριχα, κρίνονται από το χρώμα

Κατηγορία II: Ημιμακρύτριχα, κρίνονται σε ομάδες χρωμάτων

Κατηγορία III: Κοντότριχα

Κατηγορία IV: Oriental & "εκλεπτυσμένες" φυλές, Rexes και "γυμνές" φυλές

Για κάθε κατηγορία, τα βραβεία Best in Show δίνονται για Best Female, Best Male, Best Female Neuter και Best Male Neuter, Best Junior και Best Kitten 4-7 μηνών.

Εκτός από αυτά, υπάρχει βραβείο Best Housecat, Best Veteran, και Best Litter.

Όλες οι γάτες που συμμετέχουν σε Εκθέσεις FIFe πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλόγιο της FIFe.

Οι εξής εξαιρέσεις επιτρέπονται:

- Γάτες σπιτού

- Οι γάτες των εκθετών που δεν είναι μέλη της FIFe

Κατηγορίες Show :

Μια γάτα θα πρέπει να εμφανίζεται στη σωστή κατηγορία. Για τις ανώτερες κατηγορίες, είναι υποχρεωτικό να έχει αποκτήσει τίτλο της FIFe.

Μόλις η γάτα έχει αποκτήσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (μόνο πιστοποιητικά FIFe) για την καταχώρηση ενός υψηλότερου τίτλου, είναι υποχρεωτικό η γάτα να παρουσιαστεί σύμφωνα με τον υψηλότερο τίτλο.

Εκθέτες που δεν είναι μέλη της FIFe μπορούν να εγγραφούν μόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Kittens (4-7 μήνες)

- Juniors (7-10 μήνες)

- Open Class (από την ηλικία των 10 μηνών)

- Neuter (από την ηλικία των 10 μηνών)

       Οι ανώτερες κατηγορίες ισχύουν μόνο για μέλη της FIFe.

General information :
All shows organized by Felis Greece follow the rules and regulations of FIFe.

FIFe Shows have 4 categories:

Category I: Longhair & Semi-longhairs, judged by colour
Category II: Semi-longhairs, judged in colour groups
Category III: Shorthairs
Category IV: Oriental & elegant breeds, Rexes and Naked breeds
For every category, the Best in Show Awards are given out to the Best Female, Best Male, Best Female Neuter and Best Male Neuter, Best Junior and Best Kitten 4-7 months.

Besides those, we have Best Housecat, Best Veteran, and Best Litter.

All cats shown on FIFe-shows must be registered in the pedigree of a FIFe-club.

Allowed exceptions:
- Housecats
- Cats of exhibitors who aren't members of a FIFe-club

Show classes:

A cat must be shown in the correct class. For the higher classes, having obtained a FIFe-title is obligatory.
As soon as the cat has gained the required certificates (only FIFe certificates are valid) for the registration of a higher title, it is obligatory to show the cat in question in that higher class, according to the title.

Exhibitors which are not member of a FIFe-club can only register for the following classes:
- Kittens (4-7 months)
- Juniors (7-10 months)
- Open class (from the age of 10 months)
- Neuter class (from the age of 10 months)
Entry for higher classes is only possible when being a member of a FIFe-club.

Τι θα χρειαστείτε για την Έκθεση:

Για τη γάτα:

- Τροφή

- Νερό

- Προϊόντα Περιποίησης / βούρτσα / χτένα

- Πετσέτα (σε περίπτωση που η γάτα λερωθεί) / χαρτί

- Παιχνίδια

-Την αγαπημένη της κουβερτούλα

 

Για εσάς:

- Καρέκλες και τραπέζι θα παρέχονται από τον ΕΟΓ

- Τρόφιμα και ποτά θα είναι διαθέσιμα στην αίθουσα της Έκθεσης

 

Θυμηθείτε να απολαύσετε την Έκθεση και να περάσετε όμορφα! Θα σας δούμε στην Αθήνα!

What you will need for the Show:

For the cat:
- Food
- Water
- Grooming products / brush / comb
- Wash towel (in case the cat is dirty) / paper
- Toys

-Her favourite blanket

For yourself:
- Chairs and table will be provided from the FFG
- Food and drinks are available in the show hall

 

Remember to enjoy the Show and have fun! See you in Athens!