top of page

Αγαπητοί Φίλοι της Γάτας,

η Ελληνική Ομοσπονδία Αιλουροειδών σας καλεί να συμμετάσχετε στις Διεθνείς Έκθεσης Μορφολογίας Γάτας στην Αθήνα (δύο μονοήμερες Εκθέσεις, δύο πιστοποιητικά).

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Δεκεμβρίου 2023 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (https://www.expocenterperisteri.gr/).

Ελάτε μαζί μας στο μεγαλύτερο γατο-γεγονός της χρονιάς!

 

Προσκεκλημένοι κριτές:

Jurgita Gustaitiene DVM       All Categories

Marina Vinkel                     All Categories

Michael Edström                All Categories

Robert Lubrano                  Categories 1,2,4

Adrian-Alexandru-Dragota    Student Judge 1,2

Λίστα Τιμών

Μία γάτα για κάθε ημέρα είναι 20€.

Δύο γάτες για κάθε ημέρα είναι 40€.
Τρείς γάτες για κάθε ημέρα είναι 60€.

 

Προσφέρεται έκπτωση 50% από την τέταρτη γάτα για κάθε ημέρα

 

Τέσσερις γάτες για κάθε ημέρα είναι 70€

Πέντε γάτες για κάθε ημέρα είναι 80€, κ.ο.κ.

 

Οι εγγραφές πρέπει να αποσταλούν μέσω της online φόρμας συμμετοχής μας και να είναι επιβεβαιωμένη από τη λέσχη σας.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι η 15η Νοεμβρίου 2023.

Ο Εκθέτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια της αίτησης. Θα σταλούν  επιβεβαιώσεις, παρακαλούμε να τις ελέγξετε προσεκτικά!

Dear cat-lovers,
Felis Greece hereby invites everyone to participate in the International Cat Show at Athens (two one-day shows, two certificates).

The Show will take place on 2nd & 3rd of December 2023 in Athens, Greece, at Peristeri Expocenter (https://www.expocenterperisteri.gr).

Join us at the biggest Cat Event of the Year! 

Invited judges:

Jurgita Gustaitiene DVM       All Categories

Marina Vinkel                     All Categories

Michael Edström                All Categories

Robert Lubrano                  Categories 1,2,4

Adrian-Alexandru-Dragota    Student Judge 1,2

Pricelist

One cat for one day is 20€.

Two cats for one day is 40€.
Three cats for one day is 60€.

We offer a reduction 50% from the fourth cat for each day

 

Four cats for each day is 70€.

Five cats for each day is 80€, and so on

 

Registrations must be sent via our online entry form and confirmed by your club.

The closing date for entries is November 15, 2023.
The exhibitor is responsible for the accuracy of the show entry. Confirmations will be sent, please check them carefully!

Πρόγραμμα

Σάββατο 02/12/2023

08:30-09:30 Κτηνιατρικός έλεγχος - γραφείο Διοίκησης

10:15 - 13:30 Κρίσεις Γατών

14:00 - 15:00 Διάλειμμα

15:30 - 17:30 Best in Show

Κυριακή 03/12/2023

08:30-09:30 Κτηνιατρικός έλεγχος - γραφείο Διοίκησης

10:15 - 13:30 Κρίσεις Γατών

14:00 - 15:00 Διάλειμμα

15:30 - 17:30 Best in Show

 

 

 

 

Show schedule

Saturday 02/12/2023

08:30 – 09:30 Veterinary control - Administration desk
10:15 – 13:30 Cat Judgment
14:00 - 15:00 Break

15:30 - 17:30 Best in Show

Sunday 03/12/2023

08:30 - 09:30 Veterinary control - Administration desk
10:15 – 13:30 Cat Judgment
14:00 - 15:00 Break

15:30 – 17:30 Best in Show

* Please be kindly noted that your participation show form you have to send it by e-mail to:

  • Η ελάχιστη ηλικία των γατών που συμμετέχουν στην Έκθεση είναι 4 μηνών.

  • Τα νύχια όλων των γατιών πρέπει να κόβονται πριν φτάσουν στην Έκθεση.

  • Γίνονται δεκτές μόνον οι γάτες με μικροτσίπ.

  • Όλες οι γάτες σπιτιού άνω των 10 μηνών πρέπει να είναι στειρωμένες.

Κλουβιά Έκθεσης:  Η Ελληνική Ομοσπονδία Αιλουροειδών παρέχει ένα ενιαίο κλουβί για την έκθεση.

Μέγεθος Κλουβιών:  70 cm x 70 cm x 70 cm για κάθε γάτα.

Κάθε κλουβί έχει πόρτα η οποία μπορεί να ανοίξει για να γίνει μεγαλύτερο.

Διπλά κλουβιά (140 εκατοστά x 70 εκατοστά x 70 εκατοστά) είναι διαθέσιμα με επιπλέον κόστος 40€ για το διήμερο και 30€ για τα μέλη της ΕΟΑ για το διήμερο.

Διακόσμηση Κλουβιών: Δεν επιτρέπεται διακόσμηση πάνω από το κλουβί, όπου θα τοποθετηθεί πανό των χορηγών.

Οι διακοσμήσεις κλουβιών μπορούν να περιλαμβάνουν:

- Κάλυμμα του δαπέδου στο εσωτερικό του κλουβιού

- Κουρτίνες σε κάθε κλουβί

- Διάφανο πλαστικό ή δίχτυ για το μπροστινό μέρος του κλουβιού

- Άμμο γάτας

- Δοχεία νερού και φαγητού

 

Απαραίτητοι εμβολιασμοί:

- Όλες οι γάτες πρέπει να είναι εμβολιασμένες κατά της γρίπης της γάτας και ασθενειών της γάτας. Το εμβόλιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ημερών.

- Όλες οι γάτες πρέπει να είναι εμβολιασμένες κατά της λύσσας. Το εμβόλιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ημερών.

- Οι λευκές γάτες πρέπει να έχουν πιστοποιητικό που δηλώνει ότι δεν είναι κωφές.

- Αν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της Έκθεσης ότι μια γάτα έχει συμπτώματα νόσου, η γάτα θα πρέπει να απομακρυνθεί από την Έκθεση, μαζί με όλες τις άλλες γάτες του ίδιου Εκθέτη.

Έγγραφα που θα σας ζητηθούν για είσοδο στην Έκθεση:

- Διαβατήριο εμβολιασμού με έγκυρους εμβολιασμούς / Ευρωπαϊκό διαβατήριο (για εκθέτες από το εξωτερικό)

- Απόδειξη της εισόδου/πληρωμής

​​Απαγορεύεται να παρουσιάζονται οι εξής γάτες σε Έκθεση:

- Άγριες γάτες

- Φυλές οι οποίες προέρχονται από γενετική ασθένεια (νανισμό, φυσικά ελαττώματα), όπως  π.χ. η Munchkin και η Scottish Fold

- Διασταυρώσεις άγριων ​γάτων ή υβριδικών γάτων από γενιές F1 έως F4.

-Έγκυες ή θηλάζουσες γάτες

- Γάτες που τους έχουν αφαιρεθεί τα νύχια

- Γάτες που πάσχουν από κώφωση

- Γάτες με κομμένη ουρά ή αυτιά

Απαγορεύεται να απομακρύνετε τις γάτες από την Έκθεση πριν από το τέλος της, εκτός αν έχει δοθεί ειδική Άδεια που χορηγείται από το Διαχειριστή της Έκθεσης. Η πρόωρη αναχώρηση οδηγεί σε πειθαρχικά μέτρα, δηλαδή τον αποκλεισμό από Εκθέσεις για το υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους και απόσυρση των πιστοποιητικών που λαμβάνονται από την Έκθεση.
 

Η δήλωση "προς πώληση" δεν επιτρέπεται.

  • The minimum age of cats on show is 4 months.

  • All cats’ claws have to be clipped before arriving at the show hall.

  • Only cats with microchips are accepted.

  • All housecats older than 10 months must be neutered.

Show Cages: Felis Greece provides a single benching cage for the show.

Cage Size: 70cm x 70cm x 70cm for each cat entered.
Each set of cages has doors between them which can be opened to enlarge the cage.

Double cages: 140cm x 70cm x 70cm are available at the additional cost of 40€ for the weekend and 30€ for FGR members for the weekend. 


Cage decoration: Any decoration of the cage is not allowed on top of the cage where sponsor banners will be placed.

Cage decorations can include:

- Floor cover inside the cage
- Curtains in every cage
- Plastic or netting for the front of the cage
- Cat litter
- Drink and food bowls


Vaccinations:
- All cats must be vaccinated against cat flu and cat diseases. The vaccination must be at least 15 days old.

- All cats must be vaccinated against rabies. The vaccination must be at least 21 days old.

- White cats must have a veterinary certificate of not being deaf.

- If it is noticed during the show that a cat has symptoms of disease, the cat will be removed from the show hall, together with all other cats of the same exhibitor.

 

 

 

Admission documents:

- Vaccination passport with valid vaccinations / EC passport (for exhibitors from abroad)
- Proof of entry / payment

 

 

It is forbidden to exhibit the following cats in a show:
- Wild cats
- Breeds, which originate from a genetic disease (dwarfism, physical defects), e.g. Munchkins, Scottish Folds
- Outcrosses with wild cats or hybrid cats from generations F1 to F4.

- Pregnant or lactating cats

- Declawed cats

- Deaf cats

- Cats with cut tails or ears

It is forbidden to remove cats from the show hall before the end of the show, unless there has been a special permit granted by the show manager. Early departure leads to disciplinary measurements, i.e. exclusion from shows for the rest of the calendar year and withdrawal of the obtained certificates on the show.

 

The statement "for sale" is not allowed.

bottom of page